Aslaner Mühendislik;

Spor tesisleri, oteller, hastaneler, eğitim kampüsleri gibi tesisler ve ticari binalar için sürdürülebilirlik seçeneklerinin araştırılması, sürdürülebilir sistemlerin tasarlanması, cihaz ve ekipmanların temini ile uygulama işlerini yürütmektedir.

Sürdürülebilirlik seçeneklerinden kasıt, tesis kaynaklarının ve doğal kaynakların maksimum fayda ile kullanılması sayesinde doğaya zarar vermeyecek ve enerji tasarrufu sağlayacak seçeneklerin bir araya getirilip çevreye duyarlı, ekonomik sistemlerin kurulmasıdır.

Tesisler, aşağıdaki sistemler açısından araştırılıp fizibilitesi çıkarılarak sürdürülebilir tasarımlar yapılmaktadır:

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

05/12/2008 tarihinde yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmeliğin onuncu bölüm 22. madde 1. fıkrası aşağıdaki gibidir:

Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümleri tasarımcılar tarafından projelendirme aşamasında analiz edilir. Bu uygulamalardan biri veya birkaçı, Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlar esas alınmak suretiyle hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna karşılık gelecek şekilde yapılır.