Kapsam

Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan tarafından yapılacak tüm teslimat ve hizmetler, sadece aşağıda ifade edilen satış, teslimat ve ödemeler için genel çalışma şartlarına uygun olarak yerine getirilir. Müşteri‘ye özel farklı şartlar veya ifade edilen çalışma şartlarından herhangi bir sapma, aksi Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan tarafından onaylanmadığı sürece söz konusu değildir.

Dokümanlar

Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan sattığı ürünlere ait detaylı ürün bilgi formlarını, Müşteri tarafından talep edilen teknik çizim ve şartnameleri sağlamakla yükümlüdür. Aksi belirtilmedikçe, ürün kalitesi Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan ürün spekleri ile belirlenecektir.

Müşteri tarafından gönderilen her türlü şartname ve ürün bilgilerinin saklanması ve üçüncü şahıslara karşı korunması Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’ ın sorumluluğundadır.

Tüm çizimler, maliyet tahminleri ve diğer dokümanların kullanımına yönelik sınırsız mülkiyet ve telif hakları Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a aittir. Bu dokümanlar talep edildiğinde Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a iade edilecektir. Müşteri‘nin dokümanları alı koyma hakkı yoktur. Dokümanların Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’ın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılması yasaktır.

Sipariş

Tekliflerimiz, açıkça bağlayıcı teklif olarak belirtilmediği takdirde taahhüt içermemektedir ve bağlayıcı değildir.

Siparişler, Müşteri tarafından sözlü olarak bildirilse dahi e-mail veya faks ile mutlaka yazılı form halinde gönderilmelidir, kesin sipariş, gelen formun Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan tarafından onaylanıp Müşteri‘ye teyit bildiriminde bulunulması ile resmi kayıt altına alınır.

Sipariş iptalleri, Müşteri‘nin yazılı bildirimde bulunması ve Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’ın yazılı onayı ile gerçekleşir, iptal tarihine kadar üretilen ürün var ise bu miktar Müşteri‘ye sevk edilip faturalandırılır.

Fiyat

Aksi belirtilmedikçe, tekliflerde verilen tüm fiyatlar nakliye bedeli ve KDV hariç olarak sunulmaktadır.

Eğer sözleşme tarihi ile sevk tarihi arasında Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’ın fiyatlarında veya ödeme şartlarında genel nitelikte değişiklik meydana gelir ise, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan sevk tarihinde geçerli olan fiyatı veya ödeme şartlarını uygulayabilir. Fiyat artışı söz konusu olduğunda, Müşteri fiyat artısının kendisine bildirildiği tarihi takip eden bir hafta içerisinde Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a bildirimde bulunarak sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

Teslimat

Teslimat sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde gerçekleştirilecektir.

Aksi sözleşme ile belirtilmedikçe teslimat esnasında ürünler Müşteri sorumluluğu altında sevk edilecektir.

Malın taşınması sırasında yaşanan hasarlara ilişkin hak talepleri Müşteri tarafından taşıma sözleşmesinde belirtilen süre içinde doğrudan taşıyıcıya yapılmalıdır ve bilgi amaçlı olarak Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a bir sureti iletilmelidir.

Genel Ticaret Terimleri sözleşmenin akdedildiği tarihte geçerli olan INCOTERMS kurallarına göre yorumlanacaktır.

Kanunlara Uygunluk

Özel olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça, Müşteri malın ithalatını, nakliyesini, depolanmasını ve kullanılmasını düzenleyen tüm kanun ve yönetmeliklere uymakla sorumludur.

Ödemede Gecikme

Satın alma bedelinin gününde ödenmemesi sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin ciddi biçimde ihlal edilmesi anlamına gelecektir.

Müşteri ödemede temerrüte düştüğü takdirde, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan, ilgili fatura / faturalar üzerinde belirtilmiş faiz oranı üzerinden faiz işletmeye yetkili olacaktır. Bu faiz oranı piyasada geçerli olan cari faiz oranının asgari 1,5 katı olacaktır.

Müşteri’nin Kusurlu Mallara İlişkin Hakları

Rutin muayene sırasında fark edilen kusurlar ürünlerin teslim alındığı tarihi takip eden 3 iş günü içinde Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a bildirilmelidir. Bildirimler yazılı olarak yapılmalı ve bildirimlerde kusurların niteliği ve derecesi açık olarak belirtilmelidir.

Eğer mallar kusurlu ise ve Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a bildirmiş ise, Müşteri’nin aşağıdaki şartlarla kanuni hakları olacaktır:

  • Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’ın kusuru giderme veya Müşteri’ye kusurlu malların yerine kusursuz mal tedarik etme yollarından birini seçme hakkı olacaktır.
  • Şayet bu teşebbüsler sonuç vermez veya Müşteri bu teşebbüsleri kabul etmeye değer bulmaz ise, Müşteri sözleşmeden çekilebilir veya satın alma bedelinde indirim yapılmasını talep edebilir.
  • Müşteri’nin kusurlu mallara ilişkin olarak ileri sürebileceği hak talepleri malların teslim alındığı tarihi 30 günden fazla geçemez.
  • Kusur nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri ve kusur nedeniyle uğranılan kayıpların karşılanması ile ilgili olarak, Sorumluluk hükümleri geçerli olacaktır.

Sorumluluk

Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan uğranılan zararlardan / hasarlardan esas olarak yasalar çerçevesinde sorumlu olacaktır. Sözleşme ile üstlenilen temel yükümlülükler basit bir ihmal sonucu ihlal edildiği takdirde, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın sorumluluğu buna özgü ortaya çıkan ve öngörülebilir olan kayıpların tazmin edilmesi ile sınırlı olacaktır.

Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan sözleşmede temel nitelikte olmayan yükümlülüklerin basit bir ihmal sonucu ihlal edilmesi durumunda hiç bir sorumluluk taşımaz.

Mülkiyet Haklarının Muhafazası

Ürünler üzerindeki mülkiyet hakları satın alma bedeli tam olarak ödeninceye kadar Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’a ait olmaya devam edecektir.

Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan henüz sözleşmeden çekilmemiş olsa dahi mülkiyet haklarının elinde olması nedeniyle ürünleri geri isteyebilir.

Yazılım ve Müşteriye Özel Elektronik Donanımlar

Yazılım programları, Müşteri‘ye özel elektronik donanımlar, ilgili dokümanlar ve devrelerin sevkiyatın bir parçası olması halinde, alıcıya tedarik edilen programlar ve/veya elektronik donanımlar için ürünlerle birlikte dahili olarak kullanmak için özel olmayan ve devredilemeyen bir hak verilmiştir. Yazılımların, elektronik donanımların ve devrelerin başka şekillerde kullanımı, örneğin bir başkasının veya Müşteri‘nin donanımıyla birlikte kullanımı, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan ile özel bir yazılı lisans anlaşması yapılmadıysa kesinlikle yasaktır.

Programların, elektronik donanımların, dokümanların ve devrelerin, kopyaları ve daha sonraki sürümleri dahil, diğer tüm hakları saklıdır. Müşteri bu programlara, elektronik donanımlara, devrelere ve dokümanlara, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’ın yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslar tarafından erişilmeyeceğine dair garanti vermelidir.

Kural olarak, kopyalar sadece arşivleme amaçlı veya hata arama amaçlı oluşturulabilir. Kaynak programlar sadece ayrı bir yazılı anlaşmaya göre kullanılabilir olacaktır. Eğer orjinaller bir telif hakkı uyarısı ile işaretlenmiş ise, müşteri de kopyalara böyle bir uyarı eklemelidir.

Farklı bir anlaşmaya varılmadıysa, kullanım hakkı, sipariş onayı ve program dağıtımı, dokümantasyon ve sonraki sürümlerde olduğu gibidir.

Mücbir Sebepler

Doğal afetler, savaş, grevler, lokavtlar, ham madde ve enerji yoklukları, nakliye zorlukları, üretim ekipmanlarında bozulmalar, patlama veya hükümet kararları gibi Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın elinde olmayan nedenlerden kaynaklanan olaylar veya durumlar söz konusu olduğunda ve eğer söz konusu olay veya durumlar Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmesine engel teşkil ediyor ise, o yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır.

Söz konusu olay veya durumlar sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan yönünden uzun bir süreyle ticari açıdan faydasız kıldığında veya Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın kendi tedarikçileri nezdinde meydana geldiğinde de, aynı hüküm geçerli olacaktır.

Eğer yukarıda sözü edilen olay veya durumlar 3 aydan fazla bir süreyle devam eder ise, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan, Müşteri’nin herhangi bir tazminat isteme hakkı olmadan, sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır.

Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Kanunlar

Bu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın tercihine bağlı olarak, Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın iş merkezinin veya Müşteri’nin iş merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan mahkemelerde çözüme kavuşturulacaktır.

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bahse konu sözleşme; Aslaner Mühendislik Müşavirlik Dış Ticaret Mansur Zafer Eraslan’nın iş merkezinin bulunduğu yerde geçerli olan kanunların hükmü altında olacaktır.

01 / 01 /2015