Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (96/82/EC SEVESO II) 30/12/2014 hükümlerine uygun olarak:

 • Kantitatif Risk Değerlendirmesi,
 • Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi,
 • Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi,
 • Güvenlik Raporu,
 • Dahili Acil Durum Raporu,
 • Harici Acil Durum Raporu.

En İyi Uygulamalar

Aramis Metodolojisi

ARAMIS Metodolojisi, SEVESO II direktifi kapsamında yer alan kuruluşların risk değerlendirme çalışmalarına nereden ve nasıl başlamaları gerektiği ile olası kaza senaryolarını nasıl belirleyecekleri hususlarına ilişkin olarak ilgili taraflara yol göstermek amacıyla Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından ortaklaşa olarak geliştirilmiştir.

ARAMIS Metodolojisi kapsamında yaptığımız kantitatif (sayısal) risk değerlendirmesi süreci başlıca aşağıdaki çalışmalardan oluşmaktadır:

 • Hata ağacı – olay ağacı analizleri,
 • Ön risk değerlendirmesi,
 • Kısmi kalitatif (karşılaştırmalı) analiz,
 • Arıza bilgileri, ramak kala ve kaza kayıtlarının değerlendirilmesi,
 • Hesaplamalar, simülasyonlar,
 • Olasılık modelleri, kaza senaryoları,
 • Güvenlik haritası.

Güvenlik Raporu

Büyük Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında üst seviye tehlike sınıfında bulunan tüm işletmelerin Güvenlik Raporu hazırlamaları gerekmektedir. Tipik bir Güvenlik Raporu, 24/01/2015 tarihli Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği‘ne uygun olarak aşağıdaki çalışmalarla oluşturulmaktadır:

BaşlıkRapor KapsamıAçıklamalar
Kuruluş, Çevresi ve Kuruluştaki Tesisler:Kuruluş hakkında, kuruluşun çevresi hakkında bilgiler. Kuruluşa ait haritalar ve vaziyet planları.
Kuruluşta bulunan tesisler, tesislerin yerleşimi.
 • İlave olarak tesislerde yürütülen prosesler, kuruluş ve tesis yönetimleri, mevcut güvenlik tedbirleri hakkında bilgilerin kuruluş tarafından sağlanması.
 • Saha çalışmaları.
Kuruluşta bulunan tehlikeli maddeler.Tehlikeli Madde Dokümanı:

 • Kuruluşta bulunan tehlikeli madde envanteri. Tehlikelerin tanıtımı.
 • Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma, ilk yardım, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler.
 • Elleçleme ve depolama, bertaraf, taşımacılık bilgileri.
Büyük Kaza Tehlikeleri:Kantitatif risk değerlendirmesi.ARAMIS Metodolojisi:
HAZOP; ETA; FTA; BOW-TY; LOPA
Güvenlik Yönetim Sistemi:İşletim kontrolü. Değişim yönetimi. Acil durumlar için planlama. Performans izlenmesi.Güvenlik Yönetim Sistemi Dokümanı.
Büyük Kaza Senaryoları ve Güvenlik Tedbirleri:Büyük Kaza Senaryoları: MIMAH.Modelleme Yazılımları:
AERMOD; ALOHA; …

Güvenlik Tedbirleri Dokümanı:

 • F-N Eğrileri.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Güvenilirliği.
 • Güvenlik Yönetim Sistemi İyileştirme: Önleyici tedbirler. Sınırlayıcı tedbirler.
Büyük Kaza Senaryoları: MIRAS.S; GIS